Velkommen til Helgoland Strandpark II

Du er her: Hjem > Om ejerlejlighedsforeningen > Vedtægter mm > Husorden

Husorden

 

Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Helgoland Strandpark II

Formål
Formålet med denne husorden er at fastsætte regler for almindelig takt og tone i vores fælles bolig – Helgoland Strandpark II. Vi skal bo mange mennesker side om side, og hensigten med disse regler er, at sikre de bedst mulige rammer for vores fællesskab. Det er beboernes ansvar at leve op til reglerne og værne om disse rammer.

Generelt
Helgoland Strandpark II’s beboere er i enhver henseende forpligtede til at benytte egen lejlighed, terrasse/altan og fællesarealer på en sådan måde, at det ikke er til gene for de øvrige beboere.
Det er de enkelte beboeres ansvar, at der bliver ryddet op på fællesarealerne efter egne, børn og gæsters aktiviteter. Der må ikke henstilles effekter og affald på fællesarealer.
Fodring af fugle og vilde dyr er ikke tilladt af hensyn til skadedyr.

Affald
Kommunens til enhver tid gældende regulativ for husholdningsaffald skal overholdes.
Ejendommens affaldsskakte må benyttes til almindeligt køkkenaffald. Alt affald skal være omhyggeligt emballeret i lukkede poser med snorluk, som passer til affaldsskakten.
Pizzabakker og lign. skal foldes eller klippes i mindre stykker, da disse kan sætte sig fast i skakten.
Pap og aviser samt flasker og glas skal anbringes i de til formålet opstillede containere.
Den enkelte beboer har selv ansvaret for at afskaffe storskrald.
Det er ikke tilladt at stille affald og storskrald uden for containerne.

Nærmeste genbrugsstation ligger på:
Vermlandsgade Genbrugsstation
Herjedalsgade 2-4
2300 København S

Cykler
Cykler skal henstilles i cykelstativer. Cykler må ikke låses til hegn, og de må ikke henstilles i trappeopgange og kældergange. Cykling på området skal ske under hensyntagen til de øvrige beboere.


Biler, motorcykler og knallerter
Parkering er kun tilladt for motorkøretøjer på de hertil indrettede og afmærkede parkeringspladser mellem bebyggelsen og Metroen. Da veje og stier på området er brandveje, er parkering på disse forbudt.
Trailere må ikke parkeres på området. Kørsel på området skal ske ved max. 20 km i timen og under hensyntagen til de øvrige beboere. Kørsel på græsarealet er ikke tilladt.

Børnecykler, -scootere m.m.
må ikke efterlades på stierne af hensyn til uheld og dermed forsikringsmæssige årsager. 

Trappeopgange og kældergange
Færdsel på trapper og kældergange skal foregå uden at være til gene for de øvrige beboere. Ophold og leg på trappeopgange og kældergange er ikke tilladt. Henstilling af affald og storskrald på trappeopgange, kældergange og gangarealer er ikke tilladt af hensyn til brandfare, fremkommelighed og rengøring.

Der må ikke stå cykler i opgangene.
Barne-, klapvogne og rollatorer kan henstilles i trappeopgangene forudsat, at de anvendes dagligt og ikke blot til opbevaring.
Disse skal placeres, så de er til mindst mulig gene for andre beboere i opgangene og må ikke begrænse flugtvejene.
Det er ikke tilladt at opsætte kroge, billeder eller andet på væggene i opgangene.
Det er ikke tilladt at ryge på trappeopgange eller kælderarealer.
Det er ikke tilladt at anvende trappeopgange som opbevaring for personlige ejendele/indbo, ej heller for skrald, tomme flasker og lignende.

Døre og nøgler
Yderdøre til ejendommen samt kælderdøre skal lukkes/låses efter brug.
Administrator håndterer kopiering og udlevering af eventuelle ekstranøgler til opgange og lejligheder. Rekvirering af disse kan ske ved direkte henvendelse til Administrator.
Betaling opkræves af Administrator.

Skiltning
Skiltning skal følge ejendommens standarder og bestilles ved at skrive en mail til bestyrelsen med oplysning om, hvad der skal stå på postkassen og på indgangsdøren.
På dørtelefonen kommer der til at stå forbogstav på fornavn /fornavne og efternavn /efternavne.
Det er ikke tilladt selv at opsætte navneskilte på postkasse og dørtelefon.
Hvis hjemmeproducerede skilte ødelægger frontplader, skal disse erstattes.
Betaling for skilte ved dørtelefonen opkræves af administrator.

Grill og åben ild
Af hensyn til risikoen for brandfare må der ikke tændes nogen form for åben ild på fællesarealer.
Grill og åben ild på altaner, terrasser/haver og det fælles gårdareal er alene tilladt under opsyn og i det omfang, at det ikke er til gene for de øvrige beboere. Grillen skal slukkes efter brug af hensyn til brandfare.
Brug af engangsgrill er ikke tilladt på fællesarealerne.

Altaner, terrasser og haver
Altaner, terrasser og haver skal holdes rene, vedligeholdte og ryddelige af hensyn til brandfare, skadedyr og bygningernes helhedsindtryk.
Der må ikke opsættes afskærmning, net eller lignende samt antenner og paraboler på altanerne og i haver.
Altankasser, urtepotter og deres indhold skal vedligeholdes og ikke være til gene eller fare for de øvrige beboere.
Bevoksninger på selve bygningerne er ikke tilladt.
Der må ikke bores i vægge eller mure samt facade uden for ejerlejligheden, uden at bestyrelsen har givet accept heraf (f.eks. montering af nøglebokse, markise, lamper, tørrestativer mv.).
Tørring af tøj må ske på stativer, som ikke er højere end gelænderet på altanen.

Musik og støj
Enhver beboer er pligtig til at tage størst muligt hensyn til de øvrige beboere og undgå unødig støj. Natteroen skal i særlig grad respekteres, hvilket betyder at f.eks. råben, musik, trampen og uro skal undgås. Fra søndag til torsdag skal der være ro senest kl. 23, fredag og lørdag dog senest kl. 24. Hvis beboeren holder fest eller lignende, der indebærer støj ud over disse tidspunkter, skal man advisere naboer ved et særligt opslag i opgangene et par dage før.

Håndværkmæssig støj
Brug af boremaskine og andet larmende værktøj etc. er tilladt i følgende tidsrum:
Mandag – fredag mellem kl. 08:00 og 20:00
Lørdag, søndag og helligdage mellem kl. 10:00 og 20:00
Beboerne bør generelt tage hensyn til de øvrige beboere i ejendommen. Bestyrelsen opfordrer til, at beboerne i første omgang henvender sig venligt til ”støjkilden”, hvis der er et problem.

Husdyr
Det er tilladt at holde mindre husdyr i de enkelte lejligheder forudsat, at de ikke er til fare eller gene (støj, lugt, forurening o. lign.) for de øvrige beboere. Husdyr skal altid føres i snor og må ikke luftes på området.

Skade på ejendommen
Beboere er forpligtede til straks at foretage skriftlig anmeldelse til bestyrelsen, hvis der sker skader på bygningen, fællesinstallationer, fællesledninger eller lignende.
Noter venligst skadens art, skadested, navn/firma på skadevolder og skadeanmelders navn samt adresse og aflever dette til bestyrelsen.

Klager
Er der klager over, at husordenen for Helgoland Strandpark II ikke overholdes, bør beboerne - om muligt - søge at løse problemerne indbyrdes, før man går videre til bestyrelsen.
Alle klager skal stiles skriftligt til bestyrelsen. Anonyme klager behandles ikke.

Misligholdelse
Gentagne krænkelser af husordenen vil blive anset for misligholdelse af de forpligtelser, der følger af ejerforeningens vedtægter, jf. vedtægternes punkt 22.
For yderligere information henvises der til ejerforeningens hjemmeside:
www.hs2.dk
Alle henvendelser til bestyrelsen skal så vidt muligt ske skriftligt.
Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@hs2.dk


M.v.h.
Bestyrelsen for Ejerforeningen Helgoland Strandpark II


Vedtaget på Generalforsamlingen april 2014.

nach oben