Velkommen til Helgoland Strandpark II

Du er her: Hjem > Om ejerlejlighedsforeningen > Vedtægter mm > Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER for Ejerlejlighedsforeningen Helgoland Strandpark II

1. Navn
1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Helgoland Strandpark II.


2. Hjemsted og værneting
2.1 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
2.2 Foreningens værneting er Københavns Byret for alle tvistigheder i ejerlejlighedsanliggender, såvel mellem ejerlejlighederne indbyrdes som mellem foreningen og ejerlejlighedsejerne.
Foreningen, ved dennes formand, er som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i foreningens anliggender.


3. Formål
3.1 Foreningens formål er at administrere ejendommen matr.nr. 1513 og 3831 Sundbyøster kvarter, beliggende Øresundsvej 144, 2300 København S, og at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser.

3.2 Foreningen er således blandt andet berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter at opkræve fællesbidrag; at betale fællesudgifter; at tegne sædvanlige forsikringer; at sørge for renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet samt at sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen.


4. Medlemskreds

4.1 Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af ejerlejlighederne i ovennævnte ejendom.

4.2 Medlemskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejerlejligheden forinden nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog på overtagelsesdagen.
Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet.

4.3 Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser over for foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt.

4.4 Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen og hæfter således blandt andet for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid.

4.5 Ejere af stueejerlejligheder har enebrugsret og vedligeholdelsesforpligtelse af de terrassearealer, der anlægges ud for disse ejerlejligheder. Ved indflytning er disse arealer belagt med fliser og mellem de enkelte terrasser er etableret beplantning, som den enkelte ejer af stueejerlejligheder har fuld ren-, vedligeholdelse og fornyelsesforpligtelse af.


5. Hæftelsesforhold

5.1 Medlemmerne hæfter subsidiært, personligt og solidarisk for foreningens forpligtelser over for tredjemand.

5.2 Medlemmerne er berettiget og forpligtet over for foreningen i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal.


6. Generalforsamling

6.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.2 De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Begæring om indbringelse for en generalforsamling har normalt opsættende virkning for den trufne afgørelse, såfremt begæringen fremsættes senest en uge efter, at afgørelsen er meddelt det pågældende medlem.

6.3 Foreningens generalforsamlinger afholdes i foreningens hjemstedskommune.

6.4 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år så vidt muligt inden udgangen af april måned.

6.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
2. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsrapport og status med påtegning af revisor.
3. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår.
4. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen.
5. Valg af suppleanter for bestyrelsen.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Valg af administrator.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.

6.6 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig, og som leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

6.7 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen, og en kopi heraf udsendes snarest muligt til medlemmerne.


7. Indkaldelser til generalforsamling m. v.

7.1 Indkaldelse af medlemmer til foreningens ordinære generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller administrator med et varsel på mindst 3 uger.

7.2 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

7.3 Med indkaldelsen skal medfølge det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for indeværende år.

Endvidere skal medfølge forslag fra bestyrelsen, der agtes stillet på generalforsamlingen.

7.4 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være fremsat skriftligt til bestyrelsens formand senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal medsende forslaget i indkaldelsen, og såfremt indkaldelse er sket, skal forslaget eftersendes.


8. Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et givent emne begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter fordelingstal eller efter antal lejligheder, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, når et medlem i medfør af disse vedtægter kræver en bestyrelses beslutning indbragt for generalforsamlingen, eller når administrator forlanger dette.

8.2 Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller af administrator med et varsel på mindst 2 uger.

8.3 Med indkaldelsen skal følge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling.


9. Stemmeret m.v.

9.1 Samtlige foreningens lovlige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil.

9.2 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.

9.3 Til beslutninger om ændring af denne vedtægt, om væsentlige forandringer, forbedringer af fælles bestanddele og tilbehør (eller om salg af væsentlige dele af disse) kræves dog, at mindst 2/3 af stemmerne, såvel efter fordelingstal som efter antal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de således repræsenterede stemmer for forslaget, såvel efter fordelingstal som efter antal.

Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter fordelingstal som efter antal, afholdes ny generalforsamling inden 4 uger, og på denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer såvel efter fordelingstal som efter antal.


10. Bestyrelsen
10.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 3-7 medlemmer.

Desuden vælges 3 suppleanter.

10.2 Valgbare er foreningens medlemmer og disses nærtstående.

10.3 Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer og suppleanter ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted.

10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter den generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges og vælger af sin midte en formand samt næstformand.

10.5 Såfremt formanden fratræder sit hverv i en valgperiode vælger den øvrige bestyrelse en ny formand, der fungerer indtil næste generalforsamling.

10.6 Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger.

10.7 Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10.8 Bestyrelsen kan antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift, jf. punkt 12.


11. Bestyrelsesmøder

11.1 Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der findes anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer dette.

11.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne inklusiv enten formanden eller næstformanden er tilstede.

11.3 Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Er formanden fraværende er næstformandens stemme afgørende ved stemmelighed.

11.4 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på bestyrelsesmødet. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Fraværende medlemmer underskriver på næste bestyrelsesmøde med angivelse af
"Læst".


12. Administrator
12.1 Administrator vælges hvert år på den ordinære generalforsamling, jf. dog pkt. 12.6.

12.2 Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift.

12.3 Administrator fører en forsvarlig administration under bestyrelsens og revisionens kontrol.

12.4 Administrators honorar for sædvanlig administration af ejendommen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og afholdes som en fællesudgift.

12.5 Administrator skal overfor bestyrelsen dokumentere at have tegnet sædvanlig ansvarsforsikring inkl. underslæbsdækning senest ved administrationens påbegyndelse.

12.6 Som foreningens første administrator er udpeget Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma, som udpeges for perioden 1. december 2005 og indtil den ordinære generalforsamling primo 2007.


13. Tegningsret

13.1 Foreningen forpligtes ved underskrift af et medlem af bestyrelsen sammen med formanden.

13.2 Bestyrelsen meddeler administrator sædvanlig administrationsfuldmagt.


14. Årsrapport
14.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

14.2 Den af bestyrelsen vedtagne årsrapport underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.


15. Revision

15.1 Foreningens årsrapport revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen.

Når det begæres af mindst halvdelen af foreningens medlemmer efter fordelingstal eller efter antal, skal revisor være statsautoriseret.

15.2 Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

15.3 Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

15.4 Der føres en revisionsprotokol.

15.5 I forbindelse med sin beretning om revision af årsrapport skal revisor angive, hvorvidt revisor finder forretningsgangen betryggende.

15.6 Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal ved deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen.


16. Kapitalforhold

16.1 Foreningen skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter.

16.2 Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser og øvrige istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen vedtages, at foreningen optager lån.

16.3 Foreningens kontante midler skal være anbragt i pengeinstitut, dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en størrelse, som er nødvendig for den daglige drift.


17. Budget og medlemsbidrag

17.1 Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

17.2 Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for ejerlejlighederne fastsatte fordelingstal en årsydelse, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den årlige generalforsamling godkendte driftsbudget.

17.3 Den årlige ydelse betales kvartalsvis eller månedsvis forud til ejendommens administrator efter bestyrelsens nærmere bestemmelser herom.

17.4 I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordinære bidrag fra medlemmerne. Sådanne ekstraordinære bidrag må inden for et kalenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling samlet overstige 25% af det på sidste generalforsamling fastsatte årlige bidrag baseret på det af generalforsamlingen godkendte driftsbudget.

17.5 Varme- og varmtvandsforsyningen drives for fælles regning. Hver ejerlejlighedsejer indbetaler a conto et af administrator fastsat beløb til dækning af den pågældende ejerlejligheds andel af udgifterne. Udgifterne fordeles og afregnes i øvrigt i overensstemmelse med principperne i lejelovgivningen.

17.6 Efter godkendelse af årsrapport på generalforsamlingen skal det enhver ejerlejlighedsejer eventuelt påhvilende restbidrag indbetales til foreningen senest 4 uger efter påkrav.

.
18. Antenneforhold

18.1 Ejerne er uberettiget til at placere antenner, herunder parabolantenner, på ejendommen.

18.2 Ved installering af fælles antenneanlæg, tilslutning til sådanne anlæg, herunder kabel tv-anlæg, eller anden modtagelse af radio-/tv signaler, afholdes etablerings- og driftsudgifterne ligeligt af de ejere, som kan modtage signalerne.


19. Vedligeholdelse, modernisering m.v.

19.1 Den indvendige vedligeholdelse og modernisering af den enkelte ejerlejlighed påhviler de enkelte lejlighedsejere.

Den udvendige renholdelse af vinduer i ejerlejlighederne påhviler de enkelte lejlighedsejere.

19.2 Al anden vedligeholdelse og modernisering foranstaltes af foreningen for dennes regning og afholdes som en fælles udgift, jf. pkt. 3.2. Foreningen er forpligtet til at vedligeholde og modernisere, således at bebyggelsen og fællesarealer, fremstår vel vedligeholdt.

19.3 Ved indvendig vedligeholdelse forstås såvel maling, hvidtning og tapetsering som vedligeholdelse af gulve, træværk, murværk, puds og ruder, som den indvendige side af døre og vinduer, som alt lejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, gas- og vandhaner, radiatorer, radiatorventiler og sanitetsinstallationer som tilgangs- og afløbsrør ud til fællesstammerne samt låse og nøgler.

19.4 Vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedernes forsyningsledninger og fælles installationer udenfor de enkelte lejligheder påhviler foreningen.

19.5 Ved modernisering forstås, at et medlem er berettiget til at ændre, modernisere og forbedre sin ejerlejlighed, herunder flytte eller fjerne ikke bærende skillerum, i det omfang dette ikke er til gene eller medfører udgifter for medejerne. Medlemmet er pligtig at indhente samtlige fornødne tilladelser og godkendelser fra bygningsmyndigheden eller andre og dokumentere dette overfor foreningen.

19.6 Såfremt foreningen foranstalter udført udvendige vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, hvor det efter bestyrelsens skøn findes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at der samtidigt hermed udføres følgearbejder i den enkelte ejerlejlighed, er den enkelte lejlighedsejer forpligtet til at lade disse udføre.

19.7 Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. Oversiddes denne frist, kan bestyrelsen sætte den pågældende ejerlejlighed i stand for lejlighedsejerens regning. Om nødvendigt kan bestyrelsen forlange, at det pågældende medlem fraflytter lejligheden, så længe istandsættelse pågår.

19.8 Enhver lejlighedsejer er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer m.v. eller ombygninger.

19.9 Vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, der skal foranstaltes af foreningen for dennes regning, skal efter endt udførelse besigtiges af 1 bestyrelsesmedlem, administrator eller vicevært, og regninger vedrørende arbejdets udførelse skal anvises til betaling af de nævnte.
Vedligeholdelsesarbejder skal om muligt udføres af håndværkere, der til enhver tid er påført den af bestyrelsen udarbejdede håndværkerliste.

19.10 Ejerlejlighedsforeningen påtager sig intet ansvar for forbigående forstyrrelser i varme-, varmtvands- og vandforsyningen, men har pligt til snarest at afhjælpe sådanne forstyrrelser. Ejerlejlighedsforeningen er berettiget til i sommertiden uden erstatning at afbryde varmtvandsforsyningen i fornødent omfang af hensyn til anlæggets eftersyn m.v.

19.11 Ejerlejlighedsforeningen vil indgå aftale med nabobebyggelsen, Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I om renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af den fælles adgangsvej med den tilknyttede adgangskontrol, eventuelt gennem etablering af en grundejerforening.


20. Ordensforskrifter

20.1 Ethvert medlem er pligtig til at udøve sin medbenyttelsesret til arealer, installationer, anlæg og indretninger, der er undergivet fælles ejendomsret, på hensynsfuld måde.

20.2 Medlemmet og de personer, der opholder sig i medlemmets ejerlejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen (eller generalforsamlingen) fastsatte ordensregler.

20.3 Det er tilladt at holde almindelige husdyr i mindre omfang, såfremt husdyrholdet ikke er til væsentlig gene for andre lejlighedsejere. Et medlem har dog altid ret til at holde førerhund, selv om øvrige medlemmer er afskåret fra husdyrhold.
20.4 Medlemmet må ikke uden bestyrelsens samtykke foretage ændringer, reparationer eller maling af eller i ejendommen uden for ejerlejligheden, herunder udvendig maling af vinduer eller døre mod fællesarealer eller opsætte skilte, reklamer, udhængsskabe, udvendige antenner m.v.


21. Udlejning og fremleje
21.1 Medlemmet må ikke foretage udlejning af enkelte værelser eller hele ejerlejligheden i et sådant omfang, at der bor flere personer i en beboelseslejlighed, end der er værelser i denne, og ejerlejligheden må ikke få karakter af klublejlighed.

21.2 I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed har foreningen over for lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de lejeren påhvilende forpligtelser, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt
optræde som procespart over for lejeren, evt. sideløbende med lejlighedsejeren.

21.3 Den pågældende lejer skal gøres opmærksom på denne bestemmelse ved udtrykkelig oplysning herom i lejekontrakten, der skal fremsendes i kopi til administrator.


22. Misligholdelse
22.1 Hvis et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægt, herunder ved undladelse af betaling af de medlemmet påhvilende økonomiske ydelser til foreningen, ved ikke at efterkomme lovlige påbud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger medlemmet, ved gentagen krænkelse af husordenen eller ved hensynsløs adfærd overfor medejerne, kan bestyrelsen forlange, at det pågældende medlem og medlemmets husstand fraflytter sin ejerlejlighed med 5 måneders varsel til den 1. i en måned.

22.2 Bestyrelsen er om fornødent berettiget til at udsætte medlemmet af ejerlejligheden med fogedens bistand.


23. Opløsning

23.1 Da foreningen er oprettet i henhold til lovgivningen om ejerlejligheder, kan den ingensinde opløses uden enighed mellem samtlige medlemmer om, at ejendommens ejerlejlighedsstatus skal ophøre

.
24. Panteret

24.1 Nærværende vedtægter begæres tinglyst pantstiftende for kr. 40.000,00 i hver ejerlejlighed til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger. som foreningen måtte få hos et medlem, herunder sikkerhed for lån, som ejerlejlighedsforeningen optager til finansiering af ejerlejlighedsforeningens udgifter.

24.2 Nærværende panteret tinglyses med 1. prioritets panteret og respekterer alene de byrder og servitutter, der hviler på de enkelte ejerlejligheder på tidspunktet for tinglysning af nærværende panteret.

24.3 l tilfælde, hvor ejerlejlighedsforeningen skrider til retsforfølgning mod et medlem i henhold til nærværende bestemmelse, skal udskrift af ejerlejlighedsforeningens regnskab og et af ejerlejlighedsforeningen vedtaget budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

24.4 For ejerlejlighedsforeningens medlemmer gælder det, at nærværende pantstiftende bestemmelse har samme karakter og funktion som et skadesløsbrev og kan derfor danne
grundlag for foretagelse af udlæg i henhold til retsplejelovens § 478. stk. 1, nr. 6.

24.5 En generalforsamling kan efter vedtægtens regler om vedtægtsændringer beslutte at forhøje det beløb, vedtægterne er tinglyst pantstiftende for.

24.6 Ved fremsættelse af skriftligt påkrav som følge af for sen betaling af pligtige ydelser til foreningen er foreningen berettiget til at opkræve et gebyr på kr. 200,-.

24.7 Det skyldige beløb forrentes herudover uden særligt påkrav fra den førstkommende første i en måned efter forfaldsdagen med en årlig rentesats svarende til den til enhver tid værende i rentelovens § 5 fastsatte rente.

24.8 Påtaleberettiget er ejerlejlighedsforeningen ved dennes bestyrelse.

 

25. Tinglysning

25.1 Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 1513 og 3831, Sundbyøster kvarter, samt på hver enkelt ejerlejlighed nr. 1 til og med 56 under matr. nr. 1513 og 3831, Sundbyøster kvarter, med ejerforeningen ved dennes bestyrelse og enhver ejerlejlighed under foreningen som påtaleberettiget.

25.2 Vedtægternes punkt 24 begæres tillige tinglyst pantstiftende for kr. 40.000,00 på hver enkelt ejerlejlighed nr. 1 til og med 56 under matr. nr. 1513 og 3831, Sundbyøster kvarter, med ejerforeningen ved dennes bestyrelse og enhver ejerlejlighed under foreningen som påtaleberettiget.

25.3 Med hensyn til de ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende servitutter og byrder benvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen.

 

*****

Ovennævnte vedtægter tiltrædes herved som ejer af ejerlejlighederne nr. 1 til og med 56 af matr. nr. 1513 og 3831 Sundbyøster kvarter, beliggende Øresundsvej 144, 2300 København S, herunder for så vidt angår vedtægternes pkt. 24, hvorefter nærværende vedtægter begæres tinglyst pantstiftende for kr. 40.000,- i hver af ejerlejlighederne nr. 1 til og med nr. 56 under matr. nr. 1513 og 3831, Sundbyøster kvarter, med 1. prioritets panteret.

 

For Ejendomsaktieselskabet Østamager Nord:

Kbh. 29.3.2005

 

Jørgen Brændstrup   John Løgager Weibull

 

 

nach oben